ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV三国志14

Category:
Date:
2020-01-19 08:58 UTC
Submitter:
Seeders:
6
Information:
No information.
Leechers:
6
File size:
8.4 GiB
Completed:
610
Info hash:
28a48ad0dcfb17ee744c1b1914b2ddc361e61a53
[Jīběn xìnxī] míngchēng: Sānguózhì 14 lèixíng: Cèlüè kāifā shāng: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Fāxíng shāng: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Fāxíng rìqí: 2020 Nián 1 yuè 16 rì Steam yèmiàn: Https://Store.Steampowered.Com/app/872410/14/ yóuxì yǔzhǒng: Jiǎntǐ zhōngwén |fántǐ zhōngwén | rìyǔ | hányǔ biāoqiān: Mónǐ | cèlüè | lìshǐ | juésè bànyǎn | dān rén zuìjìn píngcè: Tèbié hǎopíng (85) - guòqù 30 tiānnèi de 1372 piān yònghù píngcè zhōng yǒu 30% wèi hǎopíng. [Yóuxì jiǎnjiè] “sānguózhì 14(ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV)” shì rìběn yóuxì gōngsī guāngróng suǒ zhìzuò de yī kuǎn cèlüè yóuxì, yěshì sānguózhì xìliè de zuìxīn zuò.“Sānguózhì” xìliè shì yóu KOEI TECMO zhìzuò de lìshǐ mónǐ lèi yóuxì xìliè, chūdài fāxíng yú 1985 nián. Běn xìliè de jīnghuá shì duì sānguó lìshǐ xìzhì de kǎojù, hé chuánshén de rénwù xiàoxiàng, jiāng sānguó shídài pángdà de zhèngzhì jūnshì gòujià wánměi de róngrù cèlüè yóuxì móshì zhōng. Běn zuò jiāng yú 2019 nián dōngjì fāshòu, xiāngxìn wánjiāmen děngle zhème jiǔ yīdìng jí bùkě dàile, qǐng nàixīn děngdài, xiāngxìn zuìxīn xù zuò yīdìng bù huì ràng dàjiā shīwàng de. [Pèizhì xūqiú] Windows zuìdī pèizhì: Cāozuò xìtǒng: Windows® 10, Windows® 8.1, 64Bit chǔlǐ qì: Intel Core i3-3220 (3.0GHz or over) nèicún: 4 GB RAM xiǎnkǎ: NVIDIA GeForce GTX660 DirectX bǎnběn: 11 Cúnchú kōngjiān: Xūyào 20 GB kěyòng kōngjiān tuījiàn pèizhì: Cāozuò xìtǒng: Windows® 10, Windows® 8.1, 64Bi chǔlǐ qì: Intel Core i7-3770 (3.0GHz or over) nèicún: 8 GB RAM xiǎnkǎ: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DirectX bǎnběn: 11 Wǎngluò: Kuāndài hùliánwǎng liánjiē cúnchú kōngjiān: Xūyào 20 GB kěyòng kōngjiān Развернуть 855/5000 [基本情報] 名前:三国志14 タイプ:戦略 開発者:KOEI TECMO GAMES CO。、LTD。 パブリッシャー:KOEI TECMO GAMES CO。、LTD。 リリース日:2020年1月16日 Steamページ:https://store.steampowered.com/app/872410/14/ ゲーム言語:簡体字中国語|繁体字中国語|日本語|韓国語 タグ:シミュレーション|戦略|歴史| RPG |シングルプレイヤー 最近のレビュー:非常に好評(85)-過去30日間の1,372件のユーザーレビューの30%が好評です。 [ゲーム紹介] ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIVは、日本のゲーム会社Gloriousが制作した戦略ゲームであり、三国志シリーズの最新作でもあります。 「三国志」シリーズは、コーエーテクモが製作した歴史的なシミュレーションゲームシリーズで、1985年に初代が発売されました。このシリーズの本質は、三国時代の歴史とキャラクターの鮮やかな肖像画に関する綿密な研究であり、三国時代の巨大な政治的および軍事的構造を戦略ゲームモードに完全に統合しています。 このゲームは2019年の冬にリリースされる予定ですので、私はプレイヤーが待ち焦がれるのを長い間待っていたと信じています。 [構成要件] 窓 最小構成: OS:Windows®10、Windows®8.1、64ビット プロセッサー:Intel Core i3-3220(3.0GHz以上) メモリー:4 GB RAM グラフィックス:NVIDIA GeForce GTX660 DirectXバージョン:11 ストレージ:20 GBの空き容量 推奨構成: オペレーティングシステム:Windows®10、Windows®8.1、64bi プロセッサー:Intel Core i7-3770(3.0GHz以上) メモリー:8 GB RAM グラフィックス:NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DirectXバージョン:11 ネットワーク:ブロードバンドインターネット接続 ストレージ:20 GBの空き容量 【Basic Information】 Name: The Three Kingdoms 14 Type: Strategy Developer: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Publisher: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Release Date: January 16, 2020 Steam page: https://store.steampowered.com/app/872410/14/ Game language: Simplified Chinese | Traditional Chinese | Japanese | Korean Tags: Simulation | Strategy | History | RPG | Singleplayer Recent Reviews: Very Positive (85)-30% of the 1,372 user reviews in the last 30 days are positive. [Game Introduction] ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV is a strategy game produced by the Japanese game company Glorious, and is also the latest in the Three Kingdoms series. The "Three Kingdoms" series is a historical simulation game series produced by KOEI TECMO. The first generation was released in 1985. The essence of this series is meticulous research on the history of the Three Kingdoms and vivid portraits of characters, which perfectly integrates the huge political and military structure of the Three Kingdoms era into the strategy game mode. This game will be released in the winter of 2019. I believe that players have waited so long to be impatient. Please be patient and believe that the latest sequel will not disappoint everyone. [Configuration requirements] Windows Minimum configuration: OS: Windows® 10, Windows® 8.1, 64bit Processor: Intel Core i3-3220 (3.0GHz or over) Memory: 4 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX660 DirectX version: 11 Storage: 20 GB available space Recommended configuration: Operating system: Windows® 10, Windows® 8.1, 64bi Processor: Intel Core i7-3770 (3.0GHz or over) Memory: 8 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DirectX version: 11 Network: Broadband internet connection Storage: 20 GB available space

File list

 • Romance_of_the_Three_Kingdoms_14
  • 0000
   • Map.bin (756.3 KiB)
   • bt.bin (276.4 KiB)
   • effect_info.bin (528 Bytes)
   • experience_data.bin (2.5 KiB)
   • opcamera_data.bin (1.0 KiB)
   • param_s.bin (1.6 KiB)
   • se_info.bin (206 Bytes)
  • 0001_JP
   • msgdata.bin (214.9 KiB)
   • msggame.bin (322.2 KiB)
  • 0001_KO
   • msgdata.bin (210.1 KiB)
   • msggame.bin (357.0 KiB)
  • 0001_SC
   • msgdata.bin (207.6 KiB)
   • msggame.bin (312.9 KiB)
  • 0001_TC
   • msgdata.bin (214.6 KiB)
   • msggame.bin (331.5 KiB)
  • 0002
   • data
    • 0x02aae339.file (69.3 KiB)
    • 0x272c6efb.file (148.3 MiB)
    • 0x592df249.file (605.0 KiB)
    • 0x5c36aa53.file (56 Bytes)
    • 0x64dad9f8.file (26.1 MiB)
    • 0x71b7c0a2.file (38.7 MiB)
    • 0xa605336b.file (49.1 MiB)
    • 0xb6155303.file (3.0 MiB)
    • 0xc41993d9.file (3.2 MiB)
    • 0xc5444ba4.file (11.5 MiB)
    • 0xd3488c7a.file (12.0 MiB)
   • CharacterEditor.rdb (20.1 KiB)
   • CharacterEditor.rdb.bin (132.4 MiB)
   • FieldEditor4.rdb (50.1 KiB)
   • FieldEditor4.rdb.bin (128.4 MiB)
   • KIDSSystemResource.rdb (387.4 KiB)
   • KIDSSystemResource.rdb.bin (11.4 MiB)
   • KIDSSystemResource.rdb.bin1 (2.8 MiB)
   • KIDSSystemResource.rdb.bin2 (4.2 MiB)
   • KIDSSystemResource.rdb.bin3 (434.7 KiB)
   • MaterialEditor.rdb (287.7 KiB)
   • MaterialEditor.rdb.bin (1.0 GiB)
   • RRPreview.rdb (179.9 KiB)
   • RRPreview.rdb.bin (408.5 MiB)
   • RRPreview.rdb.bin2 (139.0 MiB)
   • RRPreview.rdb.bin3 (79.3 MiB)
   • ScreenLayout.rdb (1.1 MiB)
   • ScreenLayout.rdb.bin (1.9 GiB)
   • ScreenLayout.rdb.bin1 (130.3 MiB)
   • ScreenLayout.rdb.bin2 (73.7 MiB)
   • ScreenLayout.rdb.bin3 (17.5 MiB)
   • system.rdb (842.8 KiB)
   • system.rdb.bin (654.7 MiB)
  • 0003
   • 001.wmv (81.9 MiB)
   • 002.wmv (107.6 MiB)
   • 003.wmv (106.4 MiB)
   • 004.wmv (108.8 MiB)
   • 005.wmv (101.4 MiB)
   • 006.wmv (104.7 MiB)
   • 007.wmv (112.0 MiB)
   • 008.wmv (116.6 MiB)
   • 009.wmv (117.4 MiB)
   • 011.wmv (105.9 MiB)
   • 012.wmv (120.2 MiB)
   • 016.wmv (115.4 MiB)
   • 017.wmv (10.5 MiB)
   • 018.wmv (5.1 MiB)
   • 019.wmv (5.0 MiB)
   • 020.wmv (4.9 MiB)
   • 021.wmv (4.8 MiB)
   • 022.wmv (5.0 MiB)
   • 023.wmv (5.1 MiB)
   • 024.wmv (5.1 MiB)
   • 025.wmv (403.7 MiB)
   • 026.wmv (583.6 KiB)
   • 027.wmv (22.3 MiB)
   • 028.wmv (278.4 KiB)
   • 029.wmv (2.8 MiB)
  • 0003_KO
   • 001.wmv (81.9 MiB)
   • 025.wmv (408.0 MiB)
   • 026.wmv (710.8 KiB)
   • 027.wmv (22.3 MiB)
   • 028.wmv (438.3 KiB)
  • 0003_SC
   • 001.wmv (81.9 MiB)
   • 025.wmv (409.8 MiB)
   • 026.wmv (710.8 KiB)
   • 027.wmv (22.3 MiB)
   • 028.wmv (438.3 KiB)
   • 029.wmv (3.4 MiB)
  • 0003_TC
   • 001.wmv (81.9 MiB)
   • 025.wmv (409.8 MiB)
   • 026.wmv (710.8 KiB)
   • 027.wmv (22.3 MiB)
   • 028.wmv (438.3 KiB)
   • 029.wmv (3.4 MiB)
  • 0004
   • Event001.s14 (696.0 KiB)
   • EventTutorial.s14 (30.2 KiB)
  • 0010_JP
   • fixdata.s14 (73.4 KiB)
   • sceda01.s14 (104.6 KiB)
   • sceda02.s14 (105.7 KiB)
   • sceda03.s14 (106.1 KiB)
   • sceda04.s14 (105.8 KiB)
   • sceda05.s14 (105.9 KiB)
   • sceda06.s14 (105.7 KiB)
   • sceda07.s14 (105.1 KiB)
   • sceda08.s14 (106.1 KiB)
   • sceda71.s14 (97.7 KiB)
  • 0010_KO
   • fixdata.s14 (67.3 KiB)
   • sceda01.s14 (105.9 KiB)
   • sceda02.s14 (107.1 KiB)
   • sceda03.s14 (107.3 KiB)
   • sceda04.s14 (107.2 KiB)
   • sceda05.s14 (107.2 KiB)
   • sceda06.s14 (106.6 KiB)
   • sceda07.s14 (106.0 KiB)
   • sceda08.s14 (107.5 KiB)
   • sceda71.s14 (98.6 KiB)
  • 0010_SC
   • fixdata.s14 (73.3 KiB)
   • sceda01.s14 (104.8 KiB)
   • sceda02.s14 (106.0 KiB)
   • sceda03.s14 (106.3 KiB)
   • sceda04.s14 (106.2 KiB)
   • sceda05.s14 (106.1 KiB)
   • sceda06.s14 (105.6 KiB)
   • sceda07.s14 (105.0 KiB)
   • sceda08.s14 (106.4 KiB)
   • sceda71.s14 (97.8 KiB)
  • 0010_TC
   • fixdata.s14 (69.6 KiB)
   • sceda01.s14 (103.0 KiB)
   • sceda02.s14 (104.2 KiB)
   • sceda03.s14 (104.5 KiB)
   • sceda04.s14 (104.4 KiB)
   • sceda05.s14 (104.4 KiB)
   • sceda06.s14 (104.1 KiB)
   • sceda07.s14 (103.5 KiB)
   • sceda08.s14 (104.7 KiB)
   • sceda71.s14 (95.9 KiB)
  • DLC
   • 0010_JP
    • sceda10.s14 (105.5 KiB)
    • sceda15.s14 (104.2 KiB)
   • 0010_KO
    • sceda10.s14 (106.4 KiB)
    • sceda15.s14 (104.9 KiB)
   • 0010_SC
    • sceda10.s14 (105.4 KiB)
    • sceda15.s14 (104.1 KiB)
   • 0010_TC
    • sceda10.s14 (103.8 KiB)
    • sceda15.s14 (102.5 KiB)
   • DLCInfo08.s14 (1000 Bytes)
  • Profile
   • VALVE
    • Saves
     • configS.s14 (418 Bytes)
     • configS_SC.s14 (416 Bytes)
     • configS_TC.s14 (419 Bytes)
     • editdataSC.s14 (90.2 KiB)
     • prdataN.s14 (335 Bytes)
     • svdSC00.s14 (147.2 KiB)
    • SteamUserID.cfg (61 Bytes)
  • ReadMe.txt (9.4 KiB)
  • ReadMe_KO.txt (9.3 KiB)
  • ReadMe_SC.txt (8.0 KiB)
  • ReadMe_TC.txt (8.0 KiB)
  • SAN14.exe (1.4 MiB)
  • SAN14_KO.exe (23.5 MiB)
  • SAN14_Launcher.exe (37.4 MiB)
  • SAN14_SC.exe (23.5 MiB)
  • SAN14_TC.exe (23.5 MiB)
  • SteamConfig.ini (1.1 KiB)
  • param (765 Bytes)
  • steam_api.dll (811.0 KiB)
  • steam_api.dll.valve (251.3 KiB)
  • steam_api64.dll (3.4 MiB)
  • steam_api64.dll.valve (281.3 KiB)
  • z14.exe (23.5 MiB)